Cave of Mary Magdalene

Cave of Mary Magdalene by Václav Levy.